Translation
Do you have?
Czy jest?
Do you have a free room?
Czy jest wolny pokój?
Do you have any typical Polish dishes?
Czy mają Państwo typowe polskie dania?
Do you have siblings?
Masz rodzeństwo?
Do you like Krakow?
Podoba Ci się Kraków?
Do you speak English/Polish?
Czy mówi Pan/Pani po angielsku / polsku?
earlier
wcześniej
East
wschód
eight
osiem
embassy
ambasada
Enjoy your meal!
Smacznego!
entrance
wejście
envelope
koperta
excuse me
przepraszam
Excuse me, how can I get to...?
Przepraszam, jak dojść do...?
Excuse me, where is the ... street?
Przepraszam, gdzie jest ulica...?
Excuse me, where is the toilet?
Przepraszam, gdzie jest toaleta?
exhibition
wystawa
exit
wyjście
expensive
drogo