Osvienčim

Budynek synagogi widziany z boku.
Prvéinformácie o židovskom osadníctve na teréne Osvienčima pochádzajú zo 16.storočia. Vtedy osvienčimskí Židia postavili drevenú synagógua v nasledujúcom storočí cintorín. Židia, ktorí bývaliv Osvienčimi, boli známi z produkcie minerálnej vody a   alkoholu. V susedstve bola známastáčareň vodky a likérov Jakoba Haberfelda. Rozvíjal sa bohatý náboženskýživot, v dôsledku čoho bola otvorená veľká synagóga v Osvienčimia stavanie neveľkých modlitební ako napríklad bratstva Chewra Lomdei Mišnajot, ktorí študovaliTalmud. Na spoločenstvo osvienčimských Židov mali značný vplyv politickénovinky. Vznikali strany a mládežnícke sionistické a robotníckezoskupenia, rozvíjala sa ortodoxia. Bohatstvo tohto sveta bolo, rovnako akov iných malopoľských mestečkách, zničené počas 2.svetovej vojny. Holokaustsa tragicky zapísal v dejinách Osvienčimi, vzhľadom na to, že na jehoteréne nacisti umiestnili nemecký táborový komplex Auschwitz-Birkenau, kdedošlo k masovej exterminácii Židov z celej Európy. Z neveľkejskupinky osvienčimských Židov, ktorí sa po vojne vrátili do mesta, skoro všetciemigrovali do zahraničia. Avšak od roku 2000 synagóga vrátane Židovskéhovzdelávacieho centra opäť otvorila svoje dvere.

 
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>